dažďové záhrady Cífer

IMG_20200528_100137 - kópia.jpg

Rok výstavby:                                 2020

Druh stavby:                                   terénne úpravy- dažďová záhrada

Projekt dažďových záhrad v Cíferi vznikol na podnet vedenia obce ako odpoveď na 40. výzvu Ministerstva životného prostredia "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine". Je zameraný na zachytenie a postupné vsakovanie a odparovanie dažďovej vody zo striech školských budov a zo strechy obecného úradu. V budúcnosti sa počíta aj s úpravou okolitých komunikácii tak, aby dažďová voda z nich mohla byť zvedená do tohoto priestoru. Zároveň tu bola snaha žiadateľa nahradiť pôvodné druhovo chudobné trávniky prvkom s vyšším stupňom biodiverzity.

Podarilo sa zrealizovať dve veľmi pekné a funkčné dažďové záhrady, ktoré rozhodne ozvláštnili centrum obce.

Záhrada pri budove školy má potenciál stať sa edukačným priestorom nielen pre deti, ale aj širokú verejnosť. Postupne bude doplnená o ďalšie zaujímavé ekologické prvky ako "hotel" pre hmyz, prvok tečúcej vody s napájadlami pre vtáky a náučné informačné tabule.

Záhrada pri obecnom úrade zároveň zberá prebytočnú vodu z akumulačných nádrží, ktoré sa vrámci tohoto projektu zabudovali pod parkovisko obecného úradu. Slúžia na zber dažďovej vody zo strechy úradu a na zalievanie okolitých výsadieb.

Výsadby v dažďových záhradách pozostávajú z nenáročných trvaliek, ktoré zvládnu sucho aj dočasné podmáčanie a zároveň kvitnú a sú atraktívne pre hmyz. Oba priestory sú doplnené veľkými dekoratívnymi skalami z blízkych kameňolomov Dechtice a Lošonec.

Urbanistické riešenie, dizajn záhrad

a koordinácia realizácie:       Ing. arch. Katarína Bacigálová

Návrh výsadieb:                     Ing. Nikola Herchlová

Zodpovedný projektant:        Ing. Rudolf Hasička, EKOSTA 2000

Stavbu realizoval:                  CS TT, s.r.o.

DZ pri škole
DZ pri škole
DZ pri škole - pôdorys
DZ pri škole - pôdorys
DZ pri OcÚ Cífer
DZ pri OcÚ Cífer
DZ pri OcÚ Cífer - pôdorys
DZ pri OcÚ Cífer - pôdorys